Odpisy PFRON

Wskaźnik odpisu PFRON:

 • Maj 2016r – 34,99%
 • Kwiecień 2016r – 28,75%
 • Marzec 2016r – 10,19%
 • Luty 2016r – 42,59%
 • Styczeń 2016r – 51,76%
 • Grudzień 2015r – 11,70%
 • Listopad 2015r – 48,23%
 • Październik 2015r – 47,34%
 • Wrzesień 2015r – 44,02%
 • Sierpień 2015r – 30,77%
 • Lipiec 2015r – 27,67%
 • Czerwiec 2015r – 30,62%
 • Maj 2015r – 10,05%
 • Kwiecień 2015r – 45,41%
 • Marzec 2015r – 32,09%
 • Luty 2015r – 10,88%
 • Styczeń 2015r – 45,04%
 • Grudzień 2014r – 50,30%
 • Listopad 2014r – 51,81%
 • Październik 2014r – 41,23%
 • Wrzesień 2014r – 12,75%
 • Sierpień 2014r – 34,79%
 • Lipiec 2014r – 30,19%
 • Czerwiec 2014r – 29,64%
 • Maj 2014r – 29,16%
 • Kwiecień 2014r – 11,83%
 • Marzec 2014r – 42,62%
 • Luty 2014r – 41,57%
 • Styczeń 2014r – 14,71%
 • Grudzień 2013r – 42,02%
 • Listopad 2013r – 41,74%
 • Październik 2013r – 36,43%
 • Wrzesień 2013r – 37,38%
 • Sierpień 2013r – 29,79%
 • Lipiec 2013r – 26,78%
 • Czerwiec 2013r – 24,85%
 • Maj 2013r – 28,52%
 • Kwiecień 2013r – 14,64%
 • Marzec 2013r – 40,74%
 • Luty 2013r – 41,91%
 • Styczeń 2013r – 39,28%
 • Grudzień 2012r – 15,93%
 • Listopad 2012r – 39,91%
 • Październik 2012r – 36,20%
 • Wrzesień 2012r – 32,54%
 • Sierpień 2012r – 29,66%
 • Lipiec 2012r – 29,73%
 • Czerwiec 2012r – 12,09%
 • Maj 2012r – 23,03%
 • Kwiecień 2012r – 31,82%
 • Marzec 2012r – 39,14%
 • Luty 2012r – 16,24%
 • Styczeń 2012r – 44,53%
 • Grudzień 2011r – 39,42%
 • Listopad 2011r – 37,11%
 • Październik 2011r – 36,11%
 • Wrzesień 2011r – 31,82%
 • Sierpień 2011r – 39,02%
 • Lipiec 2011r – 35,93%
 • Czerwiec 2011r – 15,12%
 • Maj 2011r – 24,81%
 • Kwiecień 2011r – 34,45%
 • Marzec 2011r – 34,70%
 • Luty 2011r – 17,70%
 • Styczeń 2011r – 36,75%
 • Grudzień 2010r – 40,65%
 • Listopad 2010r – 34,18%
 • Październik 2010 – 32,86%
 • Wrzesień 2010 – 32,89%
 • Sierpień 2010 – 25,10%
 • Lipiec 2010 – 26,30%
 • Czerwiec 2010r – 11,74%
 • Maj 2010r – 27,07%
 • Kwiecień 2010r – 34,43%
 • Marzec 2010r – 18,91%
 • Luty 2010r – 37,36%
 • Styczeń 2010r – 30,66%
 • Grudzień 2009r – 37,06%
 • Listopad 2009r – 34,09%

Obowiązki Pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON (art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)), w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na pdst. art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360) i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwalniający z wpłat na rzecz PFRON od 2008 r. wynosi: 6% (art. 21. pkt 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwalniający z wpłat na rzecz PFRON od 2005 r. wynosi: 2% (art. 21, pkt 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Z wpłat na PFRON nie są również zwolnione agencje pracy tymczasowej, pomimo iż pracownicy tymczasowi wykonują pracę na rzecz innego podmiotu. Jednakże to agencja jest dla nich pracodawcą, na co wskazuje art. 7 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm..

Jest to kolejne obciążenie parapodatkowe, niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, a które stanowi swoistą „karę” za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych

Terminy dokonywania wpłat na rzecz PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) – to przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Należna, comiesięczna wpłat na rzecz PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2008 r. wynosiło: 2.968,55 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r. Mon. Pol. Z 2008 r., nr 87, poz. 769)

Należna wpłata na rzecz PFRON w przypadku pracodawcy, który zatrudnia 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i ani jednej osoby niepełnosprawnej, w okresie od 01.12.2008 r. do 28.02.2009 r. wynosi: 1.810,07 zł miesięcznie.

Należne wpłaty na PFRON w zakładach nie zatrudniających ani jednej osoby niepełnosprawnej, przy różnym stanie zatrudnienia ogółem obrazuje poniższa tabela:

 

Lp

Liczba etatów ogółem

Należna miesięczna wpłata na rzecz PFRON
za okres: 12/2008 – 02/2009

1

25

1.810,07

2

50

3.620,15

3

75

5.430,22

4

100

7.240,29

5

500

36.201,47

6

1.000

72.402,93

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776
z późn. zm.)

Sposób obniżenia obowiązkowych wpłat na rzecz PFRON

Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu (art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%.

Warunki obniżenia wpłat na PFRON

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia (art. 22 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Kwota obniżenia stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku – za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku gdy kwota obniżenia należnych wpłat na PFRON z tytułu zakupu produktu usługi, przewyższa wysokość 80% należnej wpłaty na Fundusz do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat z tego tytułu w następnych okresach czyli niezależnie od wysokości obniżenia, Pracodawca zobowiązany jest do uiszczenia 20% wpłaty na rzecz PFRON miesięcznie.

Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia od zakładu pracy chronionej.

Wskaźnik do naliczania obniżeń wpłat na PFRON w grudniu 2008 r. wyniósł w

„Laser – Sinex” Sp. z o.o. 32,27%, czyli cenę oferowanych przez nas produktów i usług należy pomniejszyć o tenże wskaźnik.

Opracowała: mgr Jadwiga Malej

Klimatyzacja
Łódź, dnia 28.01.2009 r.