Szkolenia F-gazy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszym obecnych (i potencjalnych ) klientów podjęliśmy skuteczne działania umożliwiające prowadzenie szkoleń i wydawanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.  

Firma Laser Sp. z o.o. Sp.k. uzyskała wpis do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu o numerze FGAZ-Z/27/0011/16

Zapraszamy na szkolenia F-Gazowe
cena szkolenia 250 zł netto / osoba

Pobierz – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY F-GAZY

Duże zmiany w podejściu do obsługi klimatyzacji samochodowej i nie tylko wprowadza DU z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 881 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Ustawa wprowadza wiele zmian nie tylko w chłodnictwie i klimatyzacji szeroko rozumianej ale i określa wymagania tak formalno prawne jak i techniczne związane z klimatyzacja samochodową opisaną w rozdziale 7 Ustawy jako „…Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz zasady prowadzenia szkoleń w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z tych systemów…”

Jedną ze zamian jest obowiązek posiadania odpowiedniego zaświadczenia
Art. 37. 1. Osoba fizyczna wykonująca czynność polegającą na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 25), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 307/2008”.

Wszystkie dotychczasowe uprawnienia wydawane na podstawie innych przepisów jak określone w Ustawie i Rozporządzeniach wykonawczych do niej, straciły ważność.

Ustawa określa również kontrole i instytucje kontrolne (Rozdział 10, Art. 45 i 46. Ustawy) a co bardziej dotkliwe dla objętych ustawą a nieprzestrzegających jej przepisów, określa również dość szeroki zakres kar finansowych (Rozdział 11, Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne ) w przedziałach od 600 PLN („…nieprzekazanie w terminie sprawozdania…” Art.47 pkt.1.) do 10000 PLN ( np. za przekazanie, wbrew art. 10 ust. 5, fluorowanych gazów cieplarnianych osobom fizycznym na ich własne potrzeby – Art.48 . pkt.19) a to nie cały asortyment kar przewidzianych ustawą.

Jednak nie czas skupiać się na karach a lepiej wypełniać właściwe wymogi nowych przepisów korzystając z oferowanych przez naszą firmę szkoleń.
Reasumując – prowadzisz warsztat/serwis klimatyzacji, musisz posiadać odpowiednie zaświadczenie, które pozwoli Ci wykonywać swoją pracę bez narażania się na kary finansowe. 

Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia i uzyskaniem zaświadczenia zapraszamy do kontaktu:
tel: 42-648-86-45

email: kompresory@laser-sinex.pl  lub  klima@laser-sinex.pl

Wypełnij i prześlij do nas FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY